Den föreställda verkligheten -Kritiska perspektiv på kulturen, regionen och kunskapsutvecklingen

Datum: 12 maj 2011
Plats: Gävle stadsbibliotek

Seminariets idé var att diskutera regionaliseringen från olika håll, från olika diskurser som korsar varandra. Hur kan man se på dessa samverkande/samtidiga processer?

Den pågående regionaliseringen av kulturpolitiken och utbildningspolitiken påstås leda till ökad demokrati, självbestämmande och en politisk agenda som sätts utifrån de egna regionala behoven. Men det finns kritik: kortsiktiga tillväxtmål riskerar leda till kvick-fix-utbildningar, ytlig turistifiering av den regionala kulturen och populistiskt publikfrieri. Vad innebär det på sikt för kulturlivet, den högre utbildningen och kunskapsutvecklingen att regionerna kapar förtöjningarna till staten? I de bakomliggande utredningarna har man understrukit att varje region har egna, särskilda förutsättningar att forma sitt eget kulturliv. Hur ser förutsättningarna ut i vår region? Den föreställda verkligheten bidrar med ett kritiskt perspektiv på kulturpolitiken, utbildningspolitiken och den regionala politiken. -Vad gör vi se´n, när industrisamhället har förändrats och skorstenarna svalnat?

Inledning/presentation:

Ulf Jönsson, tidigare journalist vid Sveriges Radio

Medverkande:

David Karlsson – Pengar, konst och politik
David Karlsson, idéhistoriker som lämnade Kulturutredningen och skrev En kulturutredning: pengar, konst och politik. Kulturpolitiken är en demokratifråga och kulturen en framgångsfaktor, under förutsättning att kulturens integritet respekteras. En grundläggande kritik mot utredningen är att den tagit sin utgångspunkt i ett snävt nationellt perspektiv och blundat för att vi lever i en globaliserad värld.

Maria Ericson – Institutionen möter den nya kulturpolitiken
Maria Ericson, teaterchef vid Teater Halland med erfarenhet av att utveckla en regional kulturplan i samverkan med kommuner, ideella organisationer och fria kulturskapare. Kulturplanen fördelar bidragen i regionen och ligger till grund för ansökan om statsbidrag från Statens kulturråd. Maria Ericson är även ordförande i den ideella föreningen Nationella Dramaturgiatet.

Per Vesterlund – Att göra det oantastliga antastbart, om Harry Scheins kvalitetsbegrepp
Per Vesterlund, universitetslektor och filmforskare vid Högskolan i Gävle. Forskar om svensk filmpolitik och om Harry Scheins insats däri. Medredaktör till antologin Citizen Schein 2010. I Harry Scheins bok Har vi råd med kultur? från 1962 presenterades det beryktade kvalitetsbegrepp som kommit att genomsyra mycken av den svenska filmpolitiken. Hur använde Schein själv egentligen begreppen kvalitet och kvalitetsfilm i sina skrifter, och hur har begreppet sedan använts och värderats genom åren?

Eva Åsén Ekstrand – Ombytta roller, eller var är min publik?
Eva Åsén Ekstrand, universitetslektor och projektledare för etablerande av internetforskning vid avdelningen för humaniora vid Högskolan i Gävle. Med rapporteringarna om internetanvändningens utbredning och nya medier odlas föreställningarna om “prosumenter”, om gränslös kommunikation och att platsen inte längre har samma betydelse som förr.

Lasse Ekstrand – Det gör ont när skorstenar svalnar
Lasse Ekstrand, universitetslektor vid Högskolan i Gävle, författare till bl a Varje människa en konstnär, Social konst och Arbetets död och medborgarlön. Hur kan inlärd hjälplöshet och fastlåsande tankefigurer demoleras?

Michael Gustavsson – Högre utbildning på dekis
Michael Gustavsson, professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle. Medförfattare till Reclaim the science. Det akademiska självstyret upphör när förvaltningskulturen tar över och universitets- och högskoleledningar anpassar verksamheten efter lönsamhetskrav och kortsiktig regional nytta.

nationelladramaturgiatetDen föreställda verkligheten -Kritiska perspektiv på kulturen, regionen och kunskapsutvecklingen