Stadgar


STADGAR FÖR NATIONELLA DRAMATURGIATET 28 april 2009

Inledande bestämmelser
§ 1
Nationella Dramaturgiatet är en sammanslutning av producerande teatrar och andra organisationer och enskilda medlemmar.

§ 2
Nationella Dramaturgiatets organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
4. Revisorer

Vision och verksamhetsidé
§ 3
Nationella Dramaturgiatet (nedan kallad ND) är en ideell förening som främjar scenkonst genom att tillgängliggöra och fördjupa samtal om dramatik och därigenom breddar utbudet på landets teatrar.

ND stimulerar utvecklingen av scenkonst och medverkar till öppenhet för många olika perspektiv i den samtida och klassiska dramatiken.

ND arbetar för att fördjupa och vidareutveckla dialogen mellan medlemmar, allmänhet, konstnärer och publik.

ND ska genom forskning och forskningskommunikation fördjupa och bredda kunskapsutbyte.

Medlemskap och anslutning
§ 5
Rätt till medlemskap äger producerande teater eller annan organisation som verkar för föreningen ändamålsenligt.

§ 6
Enskilda personer med intresse för dramaturgi kan ha enskilt medlemskap i föreningen. (ex dramaturger, konstnärer, dramatiker, forskare)

§ 7
Ansökan om medlemskap görs skriftligen till NDs styrelse. Den som vägras anslutning kan hänskjuta frågan till årsmötet. Medlemsavgift beslutas av årsmötet.

§ 8
Ansökan om enskilt medlemskap görs via hemsidan. Medlemsavgift beslutas av årsmötet.

§9
Medlemsorganisation som inte vill kvarstå i ND ska skriftligen anmäla detta till NDs styrelse. Enskild medlem kan anmäla utträde via hemsidan.

§10
Medlem som skadar gemensamma intressen eller som bryter mot stadgar eller årsmötesbeslut kan uteslutas av NDs styrelse.

Årsmötet
§11
Årsmötet är NDs högsta beslutande organ. Genom att medlemsorganisationerna utser ombud till årsmötet bemyndigas årsmötet att fatta bindande beslut för föreningen.

§12
Årsmötet består av 1 ombud för varje medlemsorganisation samt styrelsens ledamöter. De enskilda medlemmarna har närvarorätt och yttranderätt.

§13
Årsmötet sammanträder varje år på tid och plats som fastställs av NDs styrelse, dock senast före 5 maj.
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen finner det påkallat eller om
minst 50% av medlemsorganisationerna så kräver.

§14
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
a) årsmötets behöriga utlysande
b) fastställande av dagordning
c) fastställande av röstlängd
d) val av mötesfunktionärer
e) styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
f) revisionsberättelse
g) fastställande av resultat- och balansräkning
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) fastställande av verksamhetsplan
j) fastställande av avgift för medlemsorganisationer
k) fastställande av medlemsavgift för enskilda medlemmar
m) val av styrelseledamöter
n) val av ordförande
o) val av två revisorer
p) val av valberedning
q) förslag från styrelsen och medlemmarna

§15
Information om datum och plats för ordinarie årsmöte ska skickas till medlemmarna senast 2 mån före mötet.
Kallelse till ordinarie årsmöte ska utsändas av styrelsen senast 4 veckor före mötet.

§16
Varje ombud har en röst.
Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§17
Dagordning och övriga handlingar ska utsändas till ombuden samt enskilda medlemmar och medlemsorganisationer senast fyra veckor före årsmötets öppnande.

§18
Styrelsens ledamöter har samma befogenheter som ombud utom i frågor om ansvarsfrihet, där de endast har yttrande- och förslagsrätt.
Revisorerna har, om dessa inte är valda ombud, enbart yttrande- och förslagsrätt.

§19
Förslag till årsmötet kan ställas av medlemsorganisation eller enskild medlem. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötets öppnande.

Styrelse m m
§20
Styrelsen leder föreningens verksamhet.
Styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från årsmöte till och med nästkommande ordinarie årsmöte.
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utser firmatecknare.
Styrelsen sammanträder minst 4 ggr per år.
Ordförande kallar till styrelsemöte och kallelse ska vara tillhanda senast en vecka innan
mötet.

§21
Styrelsen består av ordförande och minst sex ledamöter.
Årsmötet väljer erforderligt antal ledamöter. Minst 2 av ledamöterna ska vara dramaturger.

§22
Styrelsen är beslutför när fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Valberedning
§23
För styrelse- och övriga val som årsmötet har att förrätta ska ordinarie årsmöte utse en valberedning bestående av tre ledamöter.

Räkenskaper, revisorer m m
§24
För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer för tiden intill nästkommande årsmöte.

§25
NDs räkenskaper avslutas den 31 december och ska, jämte styrelsens protokoll samt andra handlingar som kan tjäna till ledning vid granskningen, överlämnas till revisorerna senast den 1 februari varje år.

§26
Ordinarie årsmöte ska av styrelsen föreläggas resultat- och balansräkningar för den gångna perioden. Det åligger revisorerna att uttala sig om fastställande av balans- och resultaträkningar samt att presentera revisionsberättelser, vari ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under året till- eller avstyrks.
Det åligger revisorerna att tillse att angivna handlingar överlämnas till styrelsen
senast sex veckor före årsmötets öppnande.

Ändring av stadgarna
§27
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet. Beslut om ändring av stadgarna är giltigt om det biträtts av minst 2/3 av de röstande. Beslutet träder ikraft vid protokollets justerande.

Upplösning
§28
Upplösning av ND förutsätter att beslut om detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Om beslut fattas om upplösning av Nationella Dramaturgiatet, ska årsmötet i omedelbar anslutning därtill besluta om avveckling av tillgångar och skulder.


nationelladramaturgiatetStadgar